Music for the soul: Is He worthy?

In Openbaring 5 staat een passage die mij altijd treft. Er wordt een beeld geschetst van God die op de hemeltroon zit en in Zijn hand een boekrol heeft, die van binnen en buiten helemaal vol geschreven is. De boekrol is verzegeld, wat betekent dat hij niet gelezen kan worden. Dan verschijnt er ´een sterke engel´ op het toneel,  die luid roept: “Wie is het waard om de zegels los te maken en de boekrol open te maken?” Maar het blijft stil; er is niemand in de hemel, op de aarde of onder de aarde die het waard om de boekrol open te maken en te lezen.

Dit treft de apostel Johannes (die het visioen ziet) zo, dat hij vreselijk moet huilen. Maar dan is er iemand die tegen hem zegt: “Huil maar niet. Kijk, de Leeuw uit de stam van Juda, de Zoon van David, heeft overwonnen. Daarom mag Hij de zeven zegels losmaken en de boekrol openmaken.” Vervolgens kijkt Johannes op, om die Leeuw te zien – en ziet hij het tegenbeeld van een leeuw, namelijk een lam.

Dit gaat natuurlijk over Jezus. Hij is de Leeuw én het Lam. Op het moment dat Hij de boekrol aanneemt, vallen de aanwezigen in de troonzaal in aanbidding voor Hem neer. En ze zongen een nieuw lied: “U bent het waard om de boekrol open te maken en de zegels los te maken. Want U bent geslacht. Met uw bloed heeft U ons uit alle volken en stammen en landen en talen gekocht voor God. U heeft ons tot koningen en priesters gemaakt voor onze God. En wij zullen als koningen op de aarde heersen.” Toen zag ik duizenden en tienduizenden engelen rondom de troon. Het waren er ontelbaar veel. En ik hoorde hoe ze samen met de vier wezens en de gemeenteleiders luid riepen: “Alle macht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en majesteit en dank zijn voor het Lam dat is geslacht. Alleen Hij is die waard!” En alle levende wezens in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en in de zee hoorde ik zeggen: “Alle dank en eer en macht en majesteit en kracht zijn voor eeuwig voor Hem die op de troon zit en voor het Lam.” En de vier wezens zeiden: “Amen! Zo is het!” En de 24 gemeenteleiders lieten zich in aanbidding op de grond vallen voor Hem die eeuwig leeft.

Dit gaat over het verloop van de geschiedenis, over het lot van de wereld – en over Wie dat in handen heeft. Het gaat over God die mens werd en zijn leven gaf aan een kruis. Het gaat over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar geen oorlog, geen uitbuiting, geen racisme, geen ziekte en geen dood meer zal zijn. En Hij, Jezus, is daarvan het Begin en het Einde. Hij is de enige die de boekrol kan openen. Hij heeft de wereld verzoend met God. Hij is het waard. En Hij is daarom al onze dank en eer en aanbidding waard.

Social distancing singing

In deze coronatijden ontstond er een nieuwe hype op Youtube: gelegenheidsbands of zelfs hele koren van individuelen (zowel professionele artiesten als amateurs) die in hun huizen een lied zingen/spelen, waarna al deze losse partijen ge-edit en gemonteerd worden tot digitale samenzang. Het heeft al heel wat mooie en ontroerende nummers opgeleverd (waaronder de eerder genoemde UK Blessing).

Van onderstaand nummer, gecomponeerd door Andrew Peterson, zijn er diverse versies op Youtube te vinden. Het is een betrekkelijk nieuw lied, maar met een hele oude tekst, namelijk die uit Openbaring 5, gevat in een fraai vraag-en-antwoordspel. Het is muziek voor de ziel:

Do you feel the world is broken? (We do)
Do you feel the shadows deepen? (We do)
But do you know that all the dark
Won’t stop the light from getting through? (We do)
Do you wish that you could see it all made new? (We do)

Is all creation groaning? (It is)
Is a new creation coming? (It is)
Is the glory of the Lord to be the light within our midst? (It is)
Is it good that we remind ourselves of this? (It is)

Is anyone worthy?
Is anyone whole?
Is anyone able to break the seal and open the scroll?
The Lion of Judah
Who conquered the grave
He is David’s root and the Lamb who died to ransom the slave

Is He worthy?
Is He worthy?
Of all blessing and honor and glory
Is He worthy of this?
He is

Does the Father truly love us? (He does)
Does the Spirit move among us? (He does)
And does Jesus, our Messiah hold forever those He loves? (He does)
Does our God intend to dwell again with us? (He does)

Is anyone worthy?
Is anyone whole?
Is anyone able to break the seal and open the scroll?
The Lion of Judah
Who conquered the grave
He is David’s root and the Lamb who died to ransom the slave
From every people and tribe
Every nation and tongue
He has made us a kingdom and priests to God
To reign with the Son

Is He worthy?
Is He worthy?
Of all blessing and honor and glory

Is He worthy?
Is He worthy?
Is He worthy of this?
He is

Is He worthy?
Is He worthy?
He is
He is